Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

I. CHỨC NĂNG:

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của nhà trường;
 2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong toàn trường.
 3. Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, văn thư của Trường; Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong nội bộ trường hoặc bên ngoài trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 4. Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý các dịch vụ bếp ăn, bãi giữ xe…, quản lý và thực hiện các hoạt động về y tế, an ninh, PCCC trong Nhà trường theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức bộ máy

 1. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Trường;
 2. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan công tác tổ chức và nhân sự;
 3. Triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường và các đơn vị trong Trường;
 4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường;
 5. Thực hiện các loại báo cáo về công tác tổ chức, nhân sự theo yêu cầu của cấp trên trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Công tác nhân sự và chế độ chính sách

 1. Xác định định biên, vị trí việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt;
 2. Đầu mối triển khai công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, điều động CBGVNV theo đúng quy định; đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của Trường;
 3. Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu phát triển năng lực cá nhân;
 4. Tổ chức công tác đánh giá các chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục xem xét thôi không đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định;
 5. Thực hiện thủ tục xét nâng lương, phụ cấp, hưu trí, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác đối với CBGVNV theo quy định;
 6. Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch CBGVNV trong toàn trường theo quy định chung; Cập nhật thông tin CBGVNV trong phần mềm HRM, phần mềm PMIS của Bộ GD-ĐT và trên website của Sở nội vụ;
 7. Xác nhận lý lịch CBGVNV, chữ ký cán bộ.

3. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm;
 2. Là đầu mối tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng viên chức, người lao động theo quy định;
 3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, viên chức; theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức liên của trường;
 4. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục phong các chức danh, các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu khác cho các cá nhân và đơn vị trong trường.

4. Thực hiện công tác hành chính, y tế

 1. Là đầu mối, lập kế hoạch và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ đạo, thông báo của Ban giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường;
 2. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ của Trường; xây dựng quy chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế công tác văn thư – lưu trữ theo quy định của Trường và của Nhà nước;
 3. Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, cấp số văn bản đi, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường; tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác;
 4. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát văn bản, kiểm tra thể thức trình bày văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban giám hiệu ký, phê duyệt, đảm bảo tính pháp lý và thể thức của các loại văn bản;
 5. Quản lý và sử dụng các loại con dấu của Trường (trừ dấu của tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn Thanh niên, dấu khắc chữ ký) theo quy định của Nhà nước;
 6. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBGVNV và HSSV được cử đi công tác ngoài Trường. Xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường; làm thủ tục lưu trú cho người nước ngoài đến công tác và làm việc tại Trường;
 7. Quản lý, điều hành tổ xe và thuê mướn phương tiện vận chuyển phục vụ các hoạt động của Trường theo quy định và quyết định của Hiệu trưởng;
 8. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường thực hiện công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, học tập, các lễ khai giảng, tốt nghiệp của Trường;
 9. Phối hợp với Công đoàn Trường và các đơn vị liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với CBGVNV và người lao động trong Trường và các trường hợp khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 10. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính của tất cả các đơn trị trong Trường. Thường trực công tác cải cách hành chính.
 11. Theo dõi, kiểm tra, quản lý hệ thống điện, nước, điện thoại, bếp ăn, bãi giữ xe; các dịch vụ chăm sóc cây kiểng trong trường;
 12. Thực hiện các công tác về y tế học đường, công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh cho CBGVNV và HSSV trong trường.

5. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp

 1. Phân phối và tổng hợp thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất, lập các loại báo cáo thống kê theo yêu cầu  của cơ quan quản lý cấp trên và của Nhà trường;
 2. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và lịch sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng của nhà trường;
 3. Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường: xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và thông báo kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (được ủy nhiệm) chủ trì;
 4. Thông tin các nội dung về hoạt động của Nhà trường cho báo chí khi có chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 5. Đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

6. Cung cấp thông tin, cập nhật lên website của đơn vị theo qui định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch do Hiệu trưởng phân công.

Giới thiệu