Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Cơ cấu Phòng Tổ chức – Hành chính gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và Nhân viên.

– Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ của phòng. Giúp việc cho Trưởng phòng là Phó trưởng phòng.

– Các nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng; phục tùng sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo phòng.

Trưởng phòng
NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nguyễn Thị Thanh Thúy
 1. Phụ trách chung;
 2. Phân công và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng.
Phó Trưởng phòng
LƯƠNG TÚ VY Lương Tú Vy
 1. Phụ trách chính: Quản lý công tác hành chính;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
HỒ TRUNG HẬU Hồ Trung Hậu
 1. Phụ trách chính: Thi đua; Kỷ luật; Luân chuyển; Chấm công; Làm thẻ; Soạn thảo các quyết định liên quan đến phân công, bố trí nhân sự; Quản lý hồ sơ ISO;
 2. Hỗ trợ: Tuyển dụng;
 3. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
NGUYỄN THỊ NÊ Nguyễn Thị Nê
 1. Phụ trách công tác Đảng; Hợp đồng thỉnh giảng; Thử việc, hết thử việc nhân viên hợp đồng trường; Hợp đồng giảng viên, nhân viên;
 2. Hỗ trợ: Tuyển dụng, bổ nhiệm; Quy hoạch;
 3. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
 ĐẶNG MẠNH SƠN Đặng Mạnh Sơn
 1. Phụ trách chính: Phần mềm quản lý nhân sự: HRM, EPMIS, VPN; Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước; Thực hiện các thủ tục cho CBGVNV tham gia công tác trong nước;
 2. Hỗ trợ: Tuyển dụng; Thi đua; Đề án vị trí việc làm;
 3. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
NGUYỄN THỊ HUÊ  Nguyễn Thị Huê
 1. Phụ trách chính: Công tác BHXH; Đào tạo dài hạn, ngắn hạn, công tác nước ngoài; Quản lý công văn đi – đến, nâng lương, phụ cấp hợp đồng trường; Tập sự, hết tập sự giảng viên; Hợp đồng chuyên đề;
 2. Hỗ trợ: Tuyển dụng, nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo biên chế;
 3. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
TRẦN THỊ NGỌC LAN Trần Thị Ngọc Lan
 1. Phụ trách chính: Công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Chuyên viên
ĐỖ THỊ MỸ HƯƠNG Đỗ Thị Mỹ Hương
 1. Phụ trách chính: Quản lý công tác văn thư, lưu trữ;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Cán sự
NGUYỄN THANH TÙNG Nguyễn Thanh Tùng
 1. Phụ trách chính: Quản lý lịch công tác, phụ trách chăm sóc cây xanh;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Nhân viên Y tế
LÊ THỊ THANH TUYỀN Lê Thị Thanh Tuyền
 1. Phụ trách chính: Công tác y tế trường học;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
NGUYỄN THỊ THU Nguyễn Thị Thu
 1. Phụ trách chính: Công tác y tế trường học;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Tổ tài xế
TRẦN ĐỨC THÌN Trần Đức Thìn
 1. Phụ trách chính: Tài xế;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
HỒ HUY HOÀNG Hồ Huy Hoàng
 1. Phụ trách chính: Tài xế;
 2. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Trưởng phòng.
Cơ cấu tổ chức